Forum graficzne Burning-Brushes.pl

Podstawy photoshopa dla początkujących

Podstawy Photoshopa
Krok po kroczku - dla początkujących


Co to jest Photoshop?
To szeroko stosowany, profesjonalny program graficzny przeznaczony do grafiki rastrowej. Photoshop jest sztandarowym produktem firmy Adobe Systems, dostępnym na platformy Mac OS i Windows. Dostępny również w Adobe Creative Suite Premium.

Spis treści:
1. Narzędzia w Photoshopie part1
2. Narzędzia w Photoshopie part2
3. Blending options
4. Tworzenie/instalacja brusha.


1. Narzędzia w Photoshopie

Takowe znajdziemy (po otwarciu photoshopa) po naszej lewej stronie na panelu narzędzi. Oto jego screen:Opis narzędzi.
Opisze wam teraz każde narzędzie, które się tam znajdzie. Pamiętaj, że gdy koło jakiegoś narzędzia będzie strzałka - to ma ono więcej możliwości. Aby otworzyć panel z resztą, naciśnij na strzałkę lewym przyciskiem myszy i przytrzymaj gdzieś tak na 1 s.


Rectangular Marquee Tool - służy do zaznaczania obszarów w formie prostokąta, które można później wyciąć, częściowo zamalować lub skopiować i wkleić do innego dokumentu.
Eliptical Marquee Tool - to samo co wyżej, tylko że zaznacza obszary w formie koła.
Single Row Marquee Tool - to samo co wyżej, tylko zaznacza ciąg pikseli czyli w tym przypadku poziomą linie. Można ją skopiować (CTRL + C), wkleić (CTRL + V) i rozciągnąć (głownie służy do robienia tła).
Single Column Marquee Tool - to co wyżej tyle że zaznacza ciąg pikseli w pionie.


Move Tool Jak sama nazwa wskazuje (Move porusza?, Tool narz?dzie) to narz?dzie s?u?y do przesuwania layer?w itd.


Lasso Tool To narz?dzie s?u?y do zaznaczania obszar?w pos?uguj?c si? tylko myszk?.
Polygonal Lasso Tool narz?dzie podobne do w/w, tyle ?e mo?na zachowa? wi?cej geometryczno?ci. Popr?bujcie, a zobaczycie - mi jest to bardzo trudno wyt?umaczy?.
Magnetic Lasso Tool u?ywa si? go g?ownie do zaznaczania obszar?w wybijaj?cych si? ze stocka/rendera (wybijaj?cych kolorystycznie). Tu jest mi jeszcze trudniej wyt?umaczy?, popr?bujcie - a zrozumiecie oba ^^.


Magic Wand Tool S?u?y do zaznaczania gamy kolor?w. Podam przyk?ad: Mamy renderek z bia?ym t?em, kt?rego chcemy si? pozby?. Klikamy MWT (Magic Wand Toolem) na ten bia?y kolor i on si? zaznacza. Teraz mo?emy go wyci?? klikaj?c Delete.


Crop Tool s?u?y do zaznaczania obszar?w. Wtedy takowy si? pod?wietli i po naci?ni?ciu Entera tworzy nam si? dokument z t? cz??ci? obrazka, kt?r? zaznaczyli?my.


Slice Tool to narz?dzie s?u??ce do zaznaczania cz??ci przewa?nie layouta, czyli tzw. Ci?cie go. Ca?y przebieg opisze w p??niejszej cz??ci poradnika.
Slice Select Tool s?u?y do przesuwania, zmniejszania, powi?kszania wcze?niej zaznaczonych obszar?w pod obrazek.


Spot Healing Brush tool & Healing Brush tool - bardzo ciekawe i zaawansowane narz?dzia. Dzia?aj? na podobnej zasadzie, co stempel do klonowania (opisywany jako narz?dzie nr 15 na naszej li?cie). Narz?dzie mo?e s?u?y? do usuwania rys i zabrudze? z zeskanowanego zdj?cia i najlepiej dzia?a na powierzchniach jednolitych, takich jak np. niebo, gdzie rysy i zabrudzenia b?d? wyra?nie widoczne. Przed u?yciem musimy pobra? pr?bk? wzorcow?, np. czystego nieba, gdy rysy znajduj? si? na niebie. Pr?bk? pobieramy u?ywaj?c kombinacji ALT + klik na wybranym przez nas miejscu. Po naniesieniu jej w miejsce z rys?, narz?dzie bada r??nice mi?dzy pr?bk? pobran? z czystego nieba a pr?bk? zastan? w miejscu z rys? i rysa zostaje usuni?ta jako niezgodna z wzorem. Spot healing natomiast dzia?a bez pobierania pr?bki. Narz?dzie jest r?wnie? bardzo przydatne przy retuszu twarzy.


Brush Tool inaczej p?dzel. S?u?y on do rysowania r??nych kszta?t?w. Jest wiele rodzaj?w p?dzli np. w kszta?cie k??ka, kwadratu, drzewa, jakiego? zwierz?ta itd.
Pencil Tool jak sama nazwa wskazuje (pencil o??wek) s?u?y te narz?dzie, podobnie jak w paincie do rysowania linii.
Color Replacement Tool podobnie jak clone tool s?u?y on do Przenoszenia, ale nie cz??ci obrazka, a jego koloru.


Clone Stamp Tool s?u?y do klonowania cz??ci obrazka. Wypr?buj. Naci?nij w kt?rym? miejscu na obrazku Alt + lewy przycisk myszy i na drugiej jego cz??ci jakim? brushem przejed? trzymaj?c lew? mysz.


History Brush Tool - mo?liwo?? przywr?cenia pewnych fragmentom ilustracji ich pierwotnej wersji (np. po zastosowaniu filtr?w).


Erase Tool, Background Erase Tool Umo?liwia mazanie na warstwach, a gumka background (background t?o) mazania na dolnej warstwie Background i tworzenie prze?roczysto?ci.
Magic Erase tool - Narz?dzie bardzo podobne do MWT tyle ?e nie zaznacza dany obszar a odrazu ma?e.


Paint Bucket Tool - wype?nia t?o, cz??? layera itd. wyznaczonym kolorem.
Gradient Tool - stopniowe przechodzenie barw. U g?ry w panelu mam tak?e r??ne typy takowego przechodzenia barw, oto one:
?� linear gradient tool - liniowy gradient
?� radial gradient tool - kolisty gradient
?� angle gradient tool - sto?kowy gradient
?� reflected gradient tool - gradient ?wiec?ca linia
?� diamond gradient tool - gradient o kszta?cie brylantu


Blur Tool powoduje rozmycie, na g?rze w panelu mo?na ustawi? jego si??.
Sharpen Tool Powoduje poszarpanie cz??ci obrazka. W mniejszych ilo?? powoduje wyostrzenie zdj?cia.
Smudge Tool powoduje rozmycie, ale takie inne ni? blur tool :P


Dodge Tool Powoduje rozja?nienie, na g?rze w panelu mo?na ustawi? si?e rozja?niania.
Burn Tool Powoduje przyciemnienie, na g?rze w panelu mo?na ustawi? si?e takowego przyciemnienia.
Sponge Tool powoduje, ?e cz??? obrazka po kt?rym przejedziemy tym pedzlem, staje si? czerno bia?a.


Path Selection Tool - Zaznaczenie Sk?adnik?w ?cie?ki. (brak opisu)
Direct Selection Tool - Zaznaczanie Bezpo?rednie.(brak opisu)


Horizontal Type Tool - Tekst Poziomy
Vertical Type Tool - Tekst Pionowy
Horizontal Type Mask Tool - Narz?dzie s?u?y do utworzenia maski tekstu poziomego. Po zaakceptowaniu ustawie?, pojawia si? zaznaczenie z tekstu, kt?ry wprowadzili?my.
Vertical Type Mask Tool - Narz?dzie s?u?y do utworzenia maski tekstu pionowego. Po zaakceptowaniu ustawie?, pojawia si? zaznaczenie z tekstu, kt?ry wprowadzili?my.


Pen Tool - Narz?dzie s?u?y do tworzenia r?cznie zaawansowanych kszta?t?w. Mamy kontrole nad ??czeniami pomi?dzy dwoma odcinkami (kraw?dzie kszta?tu mo?emy ustawi? na zaokr?glone b?dz te? na ostre).
Add Anchor Point dodaje punkt w kszta?cie utworzonym przez pen toola.
Delete Anchor Point - usuwa punkt w kszta?cie utworzonym przez pen toola.


Tutaj jest spis tzw. Shape?w. Maj? one za zadanie u?atwi? nam tworzenie r??nego typu kszta?t?w
Rectangle Tool - tworzy prostok?t.
Rounded Rectangle Tool - Prostok?t zaokr?glony.
Elipse Tool - ko?o/elipsy.
Polygon Tool - pi?ciok?t.
Line Tool linie.
Custom shape tool - to galeria r??nych obrazk?w tzn. r??nych kwadrat?w, k??ek, strza?ek itd.[ Dodano: 23 Marzec 08, 03:21 ]
Cytuj
2. Narz?dzia w Photoshopie Part 2Tool 1 (Notes Tool)
Notes Tool - Wstawiaj?c takie "okienko" na cz??? naszego projektu/obrazu mo??my zapisa? tam jak?? notatke (jak sama nazwa wskazuje).
Audio Adnotation Tool - to co wy?ej, tyle ?e nasza "notatka" b?zie w formie audio.

Tool 2 (Eyedropper Tool)
Eyedropper Tool - Pobiera kolor z naszego obrazka.
Color Sampler Tool - Pr?bkowanie kolor?w.
Measure Tool - jaka sama nazwa wskazuje, narz?dzie s?u?y do mierzenia.

Tool 3 (Hand Tool)
Narz?dzie s?u??ce do przesuwania obrazu.

Tool 4 (Zoom Tool)
Jak sama nazwa wskazuje - przybli?anie i oddalanie obrazu to zadanie tego narz?dzia.

Tool 5 (Strza?ka)
Tutaj mamy panel kolor?w. Foreground i Background. Ta strza?ka obok poprostu zamienia je (Je?eli na foreground by? czarny kolor a na background np. niebieski to teraz na foreground jest niebieski a na background czarny). Obok mamy tak?e taki malutki panelik identyczny jak ten wy?ej po naci?ni?ciu go foreground i background wracaj? do kolor?w czarno - bia?ych.

Tool 6 (Quick Mask)
Quick Maska - Szybka Maska - Do czego s?u?y? Jest to narz?dzie dzi?ki kt?remu mo?emy skutecznie zaznacza? pewne elementy obrazu, za pomoc? narz?dzi do malowania, wype?niania oraz filtr?w. Wypr?buj sam a zobaczysz o co w tym chodzi :)

Tool 7 (Widoki)
Tutaj mo?emy zmienia? wygl?d naszego okienka. Dost?pne s? 3 "style":
- Standard Screen Mode (standardowy).
- Full Screen Mode With Menu Bar (Na ca?y ekran, wida? tylko dolny panel tzn. Start i ikonki po prawej itd.).
- Full Screen Mode (Calutki ekran).

Tool 8 (Przej?cie)
Po naci?ni?ciu na ikonke ImageReady przechodzimy do niego.

<------------------------->


Image Ready - Program do tworzenia, zapisywania grafiki animowanej dostepny przy ka?dym photoshopie.

<------------------------->


[ Dodano: 23 Marzec 08, 03:21 ]
Cytuj
3. Blending options

Gdzie znajde te Blending Options?? Po prawej jest panel "Layers" a reszte wyja?ni screen:Do czego s?u?? Blending Options?
Nadaj? layerowi (pewnej cz??ci zdj?cia) przer??nych efekt?w.
Co to s? za efekty?
Oto ich spis:
- Drop Shadow (Cie?)
- Inner Shadow (Cie? zewn?trzny)
- Outer Glow (Blask zewn?trzny)
- Inner Glow (Blask wewn?trzny)
- Bevel And Emboss (Faza i P?askorze?ba)
- Satin (Satyna)
- Color Overlay (Na?o?enie Koloru)
- Gradient Overlay (Na?o?enie gradientu [patrz poradnik photoshopa part 1 Tool 12])
- Pattern Overlay (Na?o?enie Wzorku)
- Stroke (Obrys)

1. Drop ShadowBlend Mode:

- Normal - Zwyk?y.
- Dissolve - Rozpuszczenie.
- Darken - Ciemniej.
- Multiply - Mno?enie.
- Color Burn - ?ciemnienie.
- Linear burn - ?ciemnienie Liniowe.
- Lighten - Ja?niej.
- Screen - Mno?enie Odwrotno?ci.
- Color Dodge - Rozja?nienie.
- Linear Dodge - Rozja?nienie Liniowe.
- Overlay - Nak?adka.
- Soft Light - ?agodne ?wiat?o.
- Hard Light - Ostre ?wiat?o.
- Vivid Light - ?wiat?o Jaskrawe.
- Linear Light - ?wiat?o Liniowe.
- Pin Light - ?wiat?o Punktowe.
- Hard Mix - Twarde.
- Difference - R??nica.
- Exclusion - Wy??czenie.
- Hue - Barwa.
- Saturation - Nasycenie.
- Color - Kolor.
- Luminosity - Jasno??.

Tutaj trzeba eksperymentowa?, spr?bowa? da? nasz cie? na ka?d? z tych w/w i dopatrze? si? na kt?rym b?dzie wygl?da? najlepiej. Ja zalecam u?ywanie Multiply i Normal.

Opacity (Krycie) - Tutaj regulujemy prze?roczysto?? naszego "cienia".
Angle - k?t pod kt?rym ma pada? nasz cie?.
Distance - Dystans cienia od danego layera (cz???i zdj?cia lub np. napisu)
Spread - "Si?a" nasycenia cienia. Im wi?cej tym bardziej widoczny stanie sie ansz cie?.
Size - Wielko?? cienia.
Contour - Kontura cienia.
Noise - Szum.

2. Inner Shadow.Wszystko tak jak wy?ej opisywa?em Drop Shadow bo te 2 cienie si? niczym nie r??ni? poza tym, ?e ten (inner Shadow) jak sama nazwa wskazuje jest do wewnatrz layera.


3. Outer GlowBlend Mode - Tutaj trzeba eksperymentowa?, spr?bowa? da? nasz glow na ka?d? z tych funkcji wymienionych w "Drop Shadowie".
Opacity - tutaj ustawiamy prze?roczysto?? naszego Glowa.
Noise - b?dzie "poszarpywa?" nasze glowy. Nie zalecam tego u?ywa? jedynie w ma?ych ilo?ciach.
Technique: Tutaj mamy ciekawe ustawienie. Mamy do wyboru:
- Softer.
- Precise.
Znowu trzeba wypr?bowa? obydwa i sprawdzi? na jakim tle kt?re dla nas lepiej wygl?d.
Spread - "si?a" naszego glowa.
Size - rozmiar naszego glowa.
Contour - kontura, trudno opisa? dzia?anie tego narz?dzia - trzeba eksperymentowa? :)
Range - zakres dzia?ania contoura.
Jitter - po polsku "drganie" a wi?c mo?na si? domy?le? zastosowania.

4. Inner GlowTo narz?dzie niczym sie nie r??ni od poprzendiego - tylko zastosowaniem. W tym przypadku nasz Glow, jak sama nazwa wskazuje, b?dzie do wewn?trz danego layera, napisu itd.

5. Bevel And EmbossTo narz?dzie tworzy Wypuk?o?ci przewa?nie u?ywane przy r??nego typu napisach.

Style:
- Inner Bevel
- Outer Bevel
- Emboss
- Pillow Emboss
- Stroke Emboss
Trzeba spr?bowa? z ka?dym i sprawdzi? z kt?rym b?dzie wygl?a? najlepiej.

Technique:
- Smooth - tworzy wypuk?o?? zaokr?glon?.
- Chisel hard - tworzy wypuk?o?? bardziej kwadratow?.
- Chidel Soft - to co wy?ej tylko jak sama nazwa wskazuje ta wypuk?o?? jest lekka
Depth - g??bia wypuk?o??i.
Direction:
- Up - Tworzy wypuk?o??, jak sama nazwa wskazuje, do g?ry. - Down - Tworzy wypuk?o??, jak sama nazwa wskazuje, w d??.
Size - wielko?? wypuk?o?ci.
Soften - "z?agadza" wypuk?o??, mo?na nawet powiedzie?, ?? bardziej j? urealnia.
Angle - stopie? pod kt?rym b?dzie pada? nasza wypuk?o?? (tutaj trzeba eksperymentowa?).
Altitude - podobnie jak wy?ej tylko w inny spos?b, inn? technik?. Tymi dwoma trzeba eksperymentowa?.
Glass Contour - jak sama nazwa wskazuje, kontura szk?a, czyli wypuk?o?ci.
HighLight Mode - tutaj ustawiasz kolor na jaki ma ?wieci? nasza wypuk?o??.
Opacity - Prze?roczysto?? Highlight Mode.
Shadow Mode - ustawiamy kolor cienia naszej wypuk?o?ci.
Opacity - Prze?roczysto?? Shadow Mode.


Bevel And Emboss posiada tak?e (jak ju? pewnie zauwa?yli?cie) 2 takie jakby podkategorie oto i one:

A) ContourContour - ustawia konture blendingu (tutaj trzeba ekperymentowa?).
Range - zakres w/w contour'u.

B) TextureScale - podzia?, im wi?kszy tym nasza tekstura b?dzie wi?ksza, im mniejszy - tym mniejsza.
Depth - Taka "g?ebia" naszej tekstury (trzeba eksperymentowa?)
*Invert - tak jakby odwraca teksture na drug? strone.
*Link with Layer - normalna opcja.

6. SatinBlend Mode - patrz #Drop Shadow#.
Obok blend mode mamy kwadracik wype?niony jakim? kolorem. Po naci?ni?ciu na niego wysuwa nam sie paleta kolor?w - tutaj trzeba wybra? kolor naszego satina.
Opacity - tutaj regulujemy prze?roczysty?? (krycie) naszego satina.
Angle - k?t pod jakim pada satin, trzeba kesperymentowa?.
Distance - dystans naszego satina, trzeba kesperymentowa? i dopasowa? do naszych wymog?w.
Size - wielko?? satina.
Contour - Kontura.

7. Color OverlayTo bardzo przydatne narz?dzie, poprostu wybieramy kolor i ten kolor zakrywa ca?y napis, layer itd.
Opacity - jak ju? wy?ej pisa?em jest to prze?roczysto?? (krycie) w tym przypadku koloru w/w.

8. Gradient Overlay (Patrz poradnik Part 1 punkt 12)Blend Mode - patrz #Drop Shadow#
Opacity - krycie, prze?roczysto?? gradientu.

Gradient - tutaj wybieramy nasz gradient, mo?emy tak?e stworzy? jaki? nowy. Obok widzimy taki radio button Reverse. Po zaznaczeniu go kolory w Gradient mapce si? odwracaj?, np. mamy czarno bia??, po zaznaczeniu mamy bia?o-czarn?,
Style - patrz poradnik part 1 punkt 12.
Angle - k?t padania naszego gradientu.
Scale - no przybli?a i oddala mozna tak to nazwa? - wystarczy poeksperymentowa?.

9. Pattern Overlay
Pattern - inaczej wzorek mo?emy takowy ?ci?gn?? z neta lub samemu zrobi?.Blend Mode - patrz #Drop Shadow#
Opacity - prze?roczysto??, krycie w tym przypadku danego wzorka, patternu.
Pattern - tutaj wybieramy pattern.
Scale - przybli?enie, oddalenie patternu. Trzeba poeksperymentowa?.

10. Stroke
Stroke to narz?dzie, kt?re tworzy tak? jakby otoczke wok?? danego napisu, znaczku itd. Przyk?ady podam ni?ej.Size - wielko?? "otoczki".
Position (pozycja):
- Outside - na zewn?trz.
- Inside - wewn?trz.
- Center - po ?rodku.Blend Mode - patrz #Drop Shadow#
Opacity - krycie, prze?oczysto?? otoczki/stroka.
Color - Kolor otoczki, stroka.
Fill type (krycie):
- Color - Kolorem
- Gradient - Gradient Map?
- Pattern - Patternem
Przyk?ady:
krycie Colorem:

Gradientem:

Patternem:


[ Dodano: 23 Marzec 08, 03:22 ]
Cytuj
4. Tworzenie/instalacja brushy

W tej cz??ci dowiemy si? jak stworzy? brush i jak za?adowa? brushe i sk?d mo?emy je ?ci?gn??.

1. Tworzenie Brusha

Otwieramy nowy dokument o dowolnych rozmiarach ja u?y?em 200px/200px.
Teraz bierzemy w ?ape Background Erase Tool albo Magic Erase Tool i ma?emy nasz bia?y dokument - czyli stworzymy prze?roczysto??.Teraz musismy narysowa? jaki? kszta?t, kt?ry b?dzie naszym brushem, r?wnie dobrze mo?e to by? jaki? render z wyci?tym t?em. Ja poprostu dla przyk?adu wymazia?em to jakimi? innymi brushami:Teraz wchodzimy w Edit/Deine Brush Preset, je?eli natomiast nasz narysowany kszta?t ma by? patternem (wzorkiem) to naciskamy Define Pattern.Teraz gdzie znajdziemy nasz brush?? W panelu brushy. A jak si? tam dosta?? Naciskamy na p?dzelek (Brush) i wysuwa nam si? galerijka:Mo?emy teraz nim rysowa?. Ja go tak?e zapisa?em jako pattern tak dla przyk?adu. Mo?emy go znaj?? w Blending Options/PatternOverlay lub mo?emy i?? w narz?dzie Paint Bucket Tool i na g?rze ustawi? nie Foreground tylko Pattern i tam wybra? interesuj?cy nas pattern.


2. Instalacja brusha

No wi?c najpierw trzeba go ?ci?gn??. Najlepiej w googlach wpisa? Brushes For Photoshop czy co? w tym stylu ale jak ?e wielk? galeri? brushy jest www.deviantart.com <-- ja wszystkie swoje brushe sci?gam z tamt?d.
Kolejny Krok to stworzenie sobie folderu Brushe, Brushes czy jak kto woli w dowolnym miejscu, ja to zrobilem na Pulpicie.Niedawno mia?em formata a wi?c mam ubog? galeri? brushy ale wstawie screena aby?cie widzieli w jakim formacie ma byc dany brush.Tak tak te niebieskie to nasze brushe ?ci?gniete z neta.
Teraz robimy tak:Naciskamy to Load Brushes i otwiera nam si? okienko:Tutaj wybieramy folder docelowy w kt?rym zapisali?my nasze brushe, w moim przypadku jest to Pulpit>Brushe. Naciskamy na kt?ry? brush i dajemy Load. I mamy te brushe w spisie na samym dole.

Tutorial udost?pniony za pozwoleniem Nintendo.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 23, 2011, 15:53:22 wysłana przez Annoyer13 »


bardzo przydatne dla os?b maj?cych angielskiego PS'a, szkoda tylko ?e ogl?dam tutki 1 raz w ?yciu i w zasadzie nie widze ?adnego po polsku :( a mam polskiego PSa


Tutek taki dobry dla zaczynajacych pewnie sie komus przyda i sie Nintendo troche narobil


Nogaren

 • *
  • av by Kuei-mu
   • Zobacz profil


  Znowu jego tut dodany przez ciebie?  to juz sie robi.... g?upie... _>_
  Ale tut fajny i opisany git chociaz tego jest mn?stwo po sieci :P

  Pozdro
  Truskawka Powraca Z Podw?jna Si??!! :D


  Revolution

  • *
   • Abik moja biacz. :*
    • Zobacz profil
   Moim zdaniem trzeba by bylo podkleic, poniewaz to sa podstawy ! :*

   Before the unavoidable journey there no one becomes wiser in thought than
   him who by need ponders before his going hence, what good and evil
   within his soul after his day of death, will be judged.

   O o---------------------------
   /¯¯/_o___o___o___o____o__
   \__\¯¯o¯¯¯o¯¯¯¯¯¯o¯¯¯¯¯¯o
   IMMA FIRIN' MAH LAZOR!!!   yumi

   • VIP
   • *****
    • Let's face it, I'm hotter than you!
     • Zobacz profil
     • Zupa!
    No takie rzeczy na pewno przydadz? si? nowym u?ytkownikom Photoshopa i pomog? im przebrn?? przez pierwsze kroki w grafice.

    Tide28, oj zawsze mo?na si?gn?? po s?ownik :P albo zajrze? na > > www.pstools.pl < <

    ^ by Zins :D


    ten tut jest niez?y postaram si? ja te? wrzuci? ciekawy programik z t?umaczeniem wszystkich opcji z photoshopa i ich opisem
    Poglądy są jak du**, każdy jakieś ma, ale po co od razu pokazywać...

    — Andrzej Sapkowski


    Chciałbym przypomnieć o jednej, zapomnianej przez wszystkich, kluczowej funkcji photoshopa (jak i praktycznie każdego innego programu)

    Give sanity a longer leash  |  H+     Dzięki za poradnik bardzo mi pomógł, dopiero co oswajam sie z tym programem i takie informacje bardzo mi się przydadzą.